ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Wednesday, August 31, 2011

ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു പോകുന്നവ


ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു പോകുന്നവ
Link

എന്റെതന്നെ വിശ്വമാനവികം 1 എന്ന ബ്ലോഗിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇട്ട കമന്റ് . ആ പോസ്റ്റും കമന്റുകളും കാണാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ഞെക്കുക.

കമന്റുകൾക്ക് നന്ദി!

സുഖം, ദു:ഖം, സന്തോഷം, സന്താപം, ആശ നിരാശ, വിരക്തി ഇതെല്ലാം ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഏതൊരാളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുവരികയും പോകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയ്ക്കടിയിൽ സദാ സാധാരണ നിലയ്ക്കുള്ള ചലനങ്ങളും അതിന്റെ ചെറു പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സംഭവിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. അവയുടെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ചെറുതാകയാൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വലിയ ഭൂചലന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും. ചിലതൊക്കെ പതിവുപോലെ നമ്മെ സ്പർശിച്ചു പോകും. ചിലതൊക്കെ നമ്മെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുകുലുക്കും. ചിലത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും. ഇവിടെ എന്നെ സ്പർശിച്ചുപോയ ചെറിയ ഒരു അനുഭവം ഞൻ പങ്ക് വച്ചെന്നേയുള്ളൂ. കമന്റുകൾക്ക് ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്ദി!

No comments: