ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Saturday, August 13, 2011

ശാന്ത കാവുമ്പായിയുടെ ബ്ലോഗിലിട്ട കമന്റ്

ശാന്ത കാവുമ്പായിയുടെ ബ്ലോഗിലിട്ട കമന്റ്

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലേയ്ക്ക് ലിങ്കിൽ ഞെക്കി വരാം

സംഭവബഹുലമായ സമൂഹത്തെ നന്നായി നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട് കഥാകൃത്ത്. കഥയെഴുതുന്നവർക്കും വായിക്കുന്നവർക്കും സമാനമായ സമൂഹക്കാഴ്ചകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ വായന അവാച്യമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറും. ഇക്കഥ ഈ വായനക്കാരനിൽ അത്തരമൊരു വായനാനുഭവമായി മാറി. അധികം പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമില്ലാതെ പറഞ്ഞങ്ങു പോയെങ്കിലും കണ്മുന്നിൽ എല്ലാം കാണുന്നതുപോലെതന്നെ തോന്നി. ചുരുക്കത്തിൽ വാക്കുകളുടെ മാസ്മരികതയൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാതെ തന്നെ കഥാകാരി ഒരു നല്ല കഥ പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിൽ അടർത്തിയെടുത്ത സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ത്. ഒരു നേർക്കാഴ്ച. അത് ഈ വായനക്കാരന് ഇഷ്ടമായത് ഇവ്വിധം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

No comments: