ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Tuesday, March 9, 2010

അഞ്ചൽക്കാരന്റെ പോസ്റ്റിലിട്ട കമന്റ്

അഞ്ചൽക്കാരന്റെ പോസ്റ്റിലിട്ട കമന്റ്

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇതാണ്

ബില്ലു രാജ്യസഭയിൽ ഇന്ന് പാസ്സായസ്ഥിതിയ്ക്ക് ലോകസഭയിലും ഇനി പാസ്സാകുമെന്നുകരുതാം.സംവരണത്തിനുള്ളിലെ സംവരണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നലെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവർ അത്രത്തോളം പോകരുതായിരുന്നു എന്നതു നേരുതന്നെ. എന്നാൽ അവർ പറയുന്ന സംവരണത്തിനുള്ളിൽ പിന്നോക്ക-ദളിത സംവരണം എന്ന ആവശ്യം തികച്ചും ന്യായവുമാണ്.പക്ഷെ ഇനി പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല. ഇതിനും മാത്രമുള “ഭാര്യമാരെ” മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഒത്തുകിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഭർത്താക്കന്മാരായ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രേരണയിലും ചിലപ്പോൾ നിർബ്ബന്ധത്തിലും വേണമല്ലോ ഈ സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം അനുഭവിക്കാൻ! എന്നാണീനി സ്തീകൾ പുരുഷപ്രേരണയും സഹായവുമില്ലാതെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നതെന്ന് ഇനിയും കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അൻപതു ശതമാ‍നം സ്ത്രീസംവരണം (ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു സ്ത്രീ സംഭരണമാകും)ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം പുരുഷന്മാർ ഭാര്യമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന “വിധവന്മാർ“ ആകും
സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ വനിതാസംവരണപ്രയോഗത്തിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടാൻ പോകുന്നുള്ളുവെന്നുവേണം കരുതാൻ. എന്തായാലും രാജ്യത്ത് എല്ലാം മറന്ന് നല്ലകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൈപൊക്കുന്ന അപൂർവ്വം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി അനുഭവ ഭേദ്യമായി എന്ന ഒരു നേട്ടം കൂടി ഈ ബില്ലിനുണ്ട്; അല്പം ചിലർ എതിർത്തെങ്കിലും.എന്തായാലും ഇതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കണ്ടറിയാനുള്ള സസ്പെൻസ് നമുക്ക് കൈവിടേണ്ട! അല്പം തമാശപോലെ പറഞ്ഞെങ്കിലും വനിതാസംവരണബില്ലിന് ഈയുള്ളവൻ അനുകൂലമാണ് . മറിച്ച് ധരിക്കാനിടവരരുത്.

Sunday, March 7, 2010

സുധീഷ് സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രത്തിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഇട്ട കമന്റ്

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ ബ്ലോഗനയിൽ വന്ന സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രത്തിന്റെ ബ്ലോഗിലെ കവിതയ്ക്ക് എഴുതിയ കമന്റ്

ആ ബ്ലോഗിലെ കവിതയിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ദാ ഇതാണ്

എന്റെ കമന്റ്:

അങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞ് വിരമിക്കാൻ വരട്ടെ!

ബ്ലോഗനയിൽ വായിച്ചിട്ടാണ് തിരഞ്ഞിവിടെ എത്തിയത്. ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കവിതകളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല. അത് ബ്ലോഗനയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് ഇതെന്റെ ഓർമ്മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി.കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഓരോകാലത്തെയും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും ജീവിതാവസ്ഥകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പോലെ ആയിരുന്നുവെന്ന് ഈ കവിത തെളിയിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈയുള്ളവൻ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് കണ്ടു പരിചയിച്ച പരിതസ്ഥിതികൾ ഒരു വയനാടൻ കവിയുടെ വരികളിൽ ജീവൻ വച്ചതെങ്ങനെ? കവിതയെന്ന് സന്ദേഹമില്ലാതെ പേർകൊടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ യാതൊരു ദുർഗ്രാഹ്യതയുമില്ലാതെ പച്ചയായ ജീവിതാവസ്ഥയെ സങ്കടസ്പർശമുള്ള അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തിവച്ച കവിക്ക് ഉള്ളിൽതട്ടി ഒരു ഭാവുകം-ഒരഭിനന്ദനം- നേരാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?