ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Sunday, August 21, 2011

മഹദ് വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച്


ഷെരീഫ് കൊട്ടാരക്കരയുടെ ബ്ലോഗ്പോസ്റ്റിലിട്ട കമന്റ്


ആചാരങ്ങളെക്കാൾ നാം പിൻപറ്റേണ്ടത് മഹദ് വചനങ്ങനേയാണ്. കാരണം ആചാരങ്ങൾ എന്നു നാം പറയുന്നതിൽ പലതും അനാചാരങ്ങളും അവ അനുചിതങ്ങളും അനാവശ്യവും ആയേക്കാം. എന്നാൽ വചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തിന്മയുടെ വചനങ്ങൾ ലോകത്തൊരു മഹാത്മാവും ഇന്നു വരെ അരുളി ചെയ്തിട്ടില്ല. തിന്മയുടെ വചനങ്ങൾ അരുളി ചെയ്ത ആരെയെങ്കിലും മഹാത്മാവെന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. അതുപോലെ മഹദ് വചനങ്ങളുടെ പേർ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അശാന്തരായും അക്രമാസക്തരായും കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവരെയും നാം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. ആസ്തികർക്കും നാസ്തികർക്കും ഒരു പോലെ സ്വീകാര്യവും തള്ളിപ്പറയാനാകാത്തവയുമത്രേ മഹദ് വചനങ്ങൾ. മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുവിനോ മുസൽമാനോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ യുക്തിവദിയ്ക്കോ അതിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ. അയൽക്കാരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ.തന്നെ പോലെ തന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന ക്രിസ്തുവചനം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു മാത്രമുള്ളതല്ല. വിയർപ്പുതുള്ളി ഉണങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തൊഴിലാളിയ്ക്ക് കൂലി നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ നബി വചനം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല;അത് എല്ലാവരുടെയും , കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും തിരുവചനമാകുന്നു. എല്ലാവരും മഹദ് വചനങ്ങളെ പിൻ പറ്റി ജീവിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല! അതുകൊണ്ട് നാം മഹദ്വചനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് നന്മകളെ സ്വാംശീകരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക! നന്മ മനസിനു ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകും. തിന്മകൽ മറിച്ചും!

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് വായിക്കാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ഞെക്കുക

No comments: