ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Sunday, April 24, 2011

ഇസ്മയിൽ ചെമ്മടിന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ട കമന്റ്

ഇസ്മയിൽ ചെമ്മടിന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ട കമന്റ്

എന്നാലും കഥാകൃത്തേ, ചുമ്മാ കഥകൾ എഴുതുക കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക, എന്നിട്ട് അവരെ കൊല്ലുക.കൊന്നു രസിക്കുക. ഞാൻ എന്ന താങ്കൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുക. ആ പ്രേരണക്കൊച്ചിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു അല്ലേ? താങ്കൾക്ക് കഥയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ അച്ഛനെയും ഒടുവിൽ അമ്മയെയും വരെ നിങ്ങൾ മരിപ്പിച്ചു.ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെത്തന്നെ നിങ്ങൽ അങ്ങു കൊന്നു കളഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കഥ വായിച്ച് നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. മദ്യപാനം മൂലമുള്ള ആ കരൾ രോഗമോ മറ്റോ നിമിത്തമാക്കി താങ്കൾക്കും മുമ്പേ മരിക്കാവുന്നതേ ള്ളായിരുന്നു. അല്ല,ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും മരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഹഹഹ! എന്തായാലും ആ ലതയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചുവെന്നും അവർ കുട്ടികളുമായി സുഖമായി ഇരിക്കുന്നുവെന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കഥാകൃത്തിനു മന:സമാധാനമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല, അല്ലേ? അവരെയെങ്കിലും കൊല്ലാതെ വിട്ടത് നന്നായി!

ചെമ്മാട്, കഥ നന്നായിട്ടുണ്ട്.വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതമാക്കാവുന്ന ഒരു രചനയും ലോകത്തുതന്നെ ഇല്ല. ധൈര്യമായി എഴുതിക്കോളൂ. ആശംസകൾ!

No comments: