ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Friday, April 30, 2010

അധികാരവും വിദ്യാഭ്യാസവും: വള്ളിക്കുന്ന് ബ്ലോഗിലിട്ട കമന്റ്

‌വള്ളിക്കുന്ന് ബ്ലോഗിലിട്ട കമന്റ്

ബന്ധപെട്ട പോസ്റ്റ് ഇവിടെ

“നാലാം ക്ലാസും ഗുസ്തിയും കഴിഞ്ഞു ഡല്‍ഹിയിലേക്കു വണ്ടി കയറുന്നവരെക്കള്‍ ഭേദമല്ലേ തരൂര്‍?“

അധികാരം വരേണ്യവർഗ്ഗത്തിനും ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്കും മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണോ? രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കാൻ നിരക്ഷരർ വേണം. മണിൽ കൃഷിചെയ്ത് മേലാന്മാർക്ക് ഞണ്ണാൻ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാവങ്ങൾ വേണം. പക്ഷെ ജനാധിപത്യ വേദികളിൽ നിന്നും അധികാരത്തിൽനിന്നും അവർ അകന്നു കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം അല്ലേ? അവർ കാറ്റിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആണല്ലോ. അല്ലേ?

പണ്ട് ഇവിടെ രാജഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു. മിക്ക രാജാക്കൻ മാരും നിരക്ഷരരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവരിൽ പലരും നന്നായി നാടു ഭരിച്ചവരുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ആയാലും വിദ്യാഭ്യാസവും അധികാരവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ വിദ്യാഭാസമുള്ളവർ ഉണ്ടാകും. ബിരുദങ്ങളല്ല ഭരണമികവിനുള്ള ഉപാധി. അനുഭവജ്ഞാനമാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.

No comments: