ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Friday, April 30, 2010

മിനിലോകം ബ്ലോഗില്‍ എഴുതിയ കമന്റ്

മിനിലോകം ബ്ലോഗില്‍ എഴുതിയ കമന്റ്

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ഇവിടെ

സ്കൂളുകളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂമുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ വനിതാ അദ്ധ്യാപകർക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷ അദ്ധ്യാപകർക്കും ഇന്നും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വെറും കൌതുക വസ്തുക്കളാണ്. മൌസു പിടിയ്ക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാ‍ൻ.

അദ്ധ്യാപകരായാൽ പിന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞു വെന്നും ഇനി ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് മിക്കവരുടെയും ധാരണ. സത്യത്തിൽ ജീവിത കാലം മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളേക്കാൾ കൂടുതൽ നിരന്തരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് അദ്ധ്യാപകർ എന്ന വസ്തുത അവർ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആ‍ർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ പുതിയ പാഠ്യ പദ്ധതികൾക്ക് അനുസൃതമായി അദ്ധ്യാപനം നടത്താൻ കഴിവും യോഗ്യതയും ഉള്ള അദ്ധ്യാപകർ വളരെ വിരളമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പൊതു യോഗത്തിൽ നേരെ ചൊവ്വേ ഒരു സ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്താൻ പോലും കഴിയാത്തവരാണ് ഹയർ സെക്കണ്ടറിയിൽ അടക്കമുള്ള പ്രധാന അദ്ധ്യാപകർ (പ്രിൻസിപ്പാൾമാർ/ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ) പോലും. അവരാണ് കുട്ടികളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ കഴിവുകളെ പരിഭോഷിപ്പിക്കേണ്ടവർ.

പത്രം പോലും കൈകൊണ്ടു തൊടാത്ത നിരവധി അദ്ധ്യാപകരെ ഈയുള്ളവന് അറിയാം. പത്രപാരായണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ അദ്ധ്യാപകർക്കാണ് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തതായി കാണുന്നത്. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും അവർ അറിയുന്നതേയില്ല. പിന്നല്ലേ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ വായിക്കുന്നത്. വനിതാ അദ്ധ്യാപകർ ഇന്നും സീരിയലുകൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ!

ഈ ബി.എഡും, റ്റി.റ്റി.സിയുമൊക്കെ ഒരു തരം ഉഡായിപ്പ് ഏർപ്പാടുകൾ മാത്രമാ‍ണ്. അവയിലെ മിക്ക വർക്കുകളും കൂലി കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. ബി.എഡിനും, റ്റി.റ്റി സിയ്ക്കും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കേണ്ട സംഗതികൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ തന്നെഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അവരിൽ പലരും പത്താം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിട്ടുമുണ്ടാകില്ല.

ഈയുളളവനും എഴുതിക്കൊടുത്തിണ്ടുണ്ട് പലർക്കും അസൈന്മെന്റും മറ്റും. ഇത്തരത്തിൽ ബിരുദമെടുത്തുവരുന്നവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഒന്നും നാം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂട. വിഷയം കാടു കയറുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഈ കമന്റ് ചുരുക്കുന്നു.

No comments: