ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Friday, December 24, 2010

പറിങ്ങണ്ടി

പറിങ്ങണ്ടി

സുനിൽ പണിക്കരുടെ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ട കമന്റ്. ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലെത്താൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുക

അണ്ടി......സോറി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറിങ്ങണ്ടി എന്നു പറയും. ആ പറി ചേർക്കാതെ അണ്ടി എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതു പള്ള്‌; ഇനി അണ്ടി ഇല്ലാതെ പറി എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതു പള്ള്‌. എന്നിട്ടും ആരെങ്കിലും വല്ല അണ്ടിയോ മാങ്ങയോ മറ്റോ പറിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർ പറയും അതു പറി, ഇതു പറി എന്ന് ! കൂടാതെ അണ്ടിക്കുറപ്പുള്ളവർ ആരുണ്ടെടാ എന്നു വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ചില വേന്ദ്രന്മാർ. അണ്ടി കളഞ്ഞ അണ്ണാനെ പോലെയാകുന്നു മറ്റുചിലർ. അണ്ടിയോടടുക്കുമ്പോഴല്ലേ മാങ്ങയുടെ പുളിപ്പറിയത്തുള്ളൂ എന്നത് സത്യമായ മറ്റൊരു പഴമൊഴിയുമാണ്. തൽക്കാലം ഈ അണ്ടി വിശേഷങ്ങൾ നിർത്തുന്നു.

No comments: