ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Friday, December 3, 2010

നാക്കിലയില്‍ ഇട്ട കമന്റ്

പി. എ. അനീഷ് എളനാടിന്റെ നാക്കില എന്ന ബ്ലോഗിൽ പകർപ്പ് എന്ന കവിതയ്ക്ക് ഇട്ട കമന്റ്. ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇതാ ഇതുവഴി

യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്തതാണ് ജീവിതം. എപ്പോഴാണ് വേലിയില്ലാത്ത വക്കിടിഞ്ഞകിണറുകളിൽ അറിയാതെയും ആഗ്രഹിക്കാതെയും കാൽ വഴുതി വീഴുന്നതെന്ന് മുൻ കൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പൊട്ടക്കിണർ ജീവിത യാത്രയിൽ ഉടനീളം നാം പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഊടുവഴികളിലൂടെ ഊഴിയിടുമ്പോഴായാലും വിശാലമായ തെളിഞ്ഞ പാതയിലൂടെ ആർത്തലച്ചു പോകുമ്പോഴായാലും ഈ പൊട്ടക്കിണർ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടെന്നുവരില്ല.

നേരെ മറിച്ച് മരക്കൊമ്പും റെയില്പാളവും അടച്ചിട്ട മുറികളും സീലിംഗ് ഫാനും ഉടുമുണ്ടും ആഴക്കിണറും ആഗ്രഹിക്കാത്ത പകർന്നെടുക്കലുകൾ ആണ്. അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നവയല്ല. പിടിച്ചി നിൽക്കാൻ ഒരു കച്ചിൽത്തുരുമ്പോ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ആല്പം ആത്മബലമോ ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ നൂല്പാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാലോ എന്തിനാലൊക്കെയോ പിടിച്ചു തള്ളപ്പെടുന്നവർ!

No comments: