ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Monday, December 13, 2010

പ്രണവം രവികുമാറിന്റെ ബ്ലോഗിലിട്ട കമന്റ്

പ്രണവം രവികുമാറിന്റെ ബ്ലോഗിലെ നിസ്വനം എന്ന കവിതയ്ക്കിട്ട കമന്റ് .

കവിയുടെ മനോഗതം വെളിവായി. കവിത നന്നായി.ശംഖിയ്ക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.സമുദ്രം,ശംഖുപുഷ്പം, ശംഖു വിളിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ വിരിഞ്ഞൊഴുകി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശംഖുപുഷ്പം എന്നു കരുതാം.അല്പം കൂടി ദുർഗ്രാഹ്യതയില്ലാതെ പറയാമായിരുന്നുവെന്നു തോന്നി. അതുപോലെ കരയാമൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു പ്രയോഗം പരിചയമില്ല.നിഘണ്ടുവിലും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു ഗ്രാമ്യപദം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല.ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. കരയാമൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാൽ കവിത കുറച്ചുകൂടി ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു. ഇനിയും എഴുതുക. ആശംസകൾ!

1 comment:

Pranavam Ravikumar a.k.a. Kochuravi said...

Thanks a lot for your suggessions and corrections...


regards

Kochuravi