ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Thursday, February 11, 2010

എൻ.എം മുഹമ്മദാലിയുടെ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ട കമന്റ്

എൻ.എം മുഹമ്മദാലിയുടെ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ട കമന്റ്

(പർദ്ദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിൽ)

മാതൃഭൂമി ബ്ലോഗനവഴിയാണ് താങ്കൾക്ക് ബ്ലൊഗ് ഉണ്ടെന്നു തന്നെ അറിയാൻ ഇടയായത്. ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇതിലെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് മിക്കവാറും യോജിപ്പുണ്ട്. കെ.ഇ.എൻ പറഞ്ഞത് അന്നു ചാനലിൽ കേട്ടിരുന്നു. ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതിലും കാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നി.

പിന്നെ പർദ്ദ ധരിക്കാഞ്ഞാൽ പുരുഷനു കാമം ഉണരും എന്നു സമ്മതിച്ചാൽതന്നെ കാമം പുരുഷനു മാത്രമുള്ള വികാരമാണോ? സ്ത്രീക്കുമില്ലേ കാമം? പർദ്ദയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സുഷിരത്തിലൂടെ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്മാരെ നന്നായി കാണാം. പുരുഷനെ കണ്ടാൽ അവരിലും കാമം ഉണരില്ലേ? സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരെ കാണുമ്പോൾ കാമമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ രഹസ്യമായി ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത്.(അല്ലാതെ സ്ത്രീവിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അജ്ഞനും അവിവാഹിതനും കന്യകനുമാണേ!)

അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്തുകിട്ടിയാലും മുസ്ലിങ്ങളെ അടിയ്ക്കാനുള്ള വടിയായി കണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുള്ളപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾ പോലും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.വിശ്വാസങ്ങലുടേ പേരിൽ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം പ്രോത്സാഹനജനകമല്ല.

No comments: