ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Wednesday, July 13, 2011

കെ.പി.സുകുമാരൻ അഞ്ചരക്കണ്ടിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റിലിട്ട കമന്റ്.


കെ.പി.സുകുമാരൻ അഞ്ചരക്കണ്ടിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റിലിട്ട കമന്റ്. ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക്
ഇതാണ്

കെവിൻ ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർതന്നെ ആകും. ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചെങ്കിലും അഞ്ജലി ഓൾഡ് ലിപി കണ്ടു പീടിച്ച കെവിന്റെ പ്രാധാന്യമൊന്നും മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര വിവരമൊന്നും നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹത്തിനോ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ പി.എസ്.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് കാക്കയെ നടക്കാൻ പഠിപ്പ്ച്ചതരെന്നു വരെ ചൊദ്യം വരും. അഞ്ജലി ഓൾഡ് ലിപി കണ്ടു പിടിച്ചതാരെന്ന് ഇതുവരെ പി.എസ്.സി യ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ചോദിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.കെവിനെ പോലെ കമ്പെട്ടിയുഗത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രതിഭകളുടെ മഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ പി.എസ്.എസി പരെക്ഷയുടേയും മറ്റുംകാര്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ പൽളിക്കൂടങ്ങളിലെ ഐ.റ്റി അദ്ധ്യാപകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കിനും യൂണികോഡ് എന്താണെന്ന്തന്നെ അരിയില്ല. അഞ്ജലി ഓൾഡ് ലിപിയും കീമാനുമൊന്നും ചിലർ കേട്ടിട്ടു കൂടിയില്ല.കഷ്ടം. ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് മനസിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഐ.റ്റി.പഠനം എന്നാൽ സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോഴും പെയിന്റും പവർ പോയിന്റും ഗെയിമുകലും ആണ്!

No comments: