ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Sunday, February 6, 2011

അഭിമുഖത്തെപ്പറ്റി


ബൂലോകം ഓൺലെയിനിൽ ജിക്കു വർഗ്ഗീസിന്റെ ബ്ലോഗ്ഗർ ഓൺ ദി ഡയസ് എന്ന പോസ്റ്റിൽ ഇട്ട കമന്റ്

അഭിമുഖത്തെപ്പറ്റി

നന്നായി; അഭിമുഖം ഇന്ന് ഒരു കലയായും സാഹിത്യമായും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയുക എന്നതിനപ്പുറം വ്യക്തിയിലൂടെ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും സാധിക്കും എന്നത് അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആത്മപ്രശംസതന്നെ ഒരു അറിവും വെളിപ്പെടുത്തലും ആണെന്നിരിക്കെ ഇതിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറച്ചുകാണേണ്ട കാര്യമില്ല. അവനവനെപറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് അവനവനു തന്നെയെന്നും മനസിലാക്കണം. ഒരാൾ സ്വയം അയാളെകുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെല്ലാം ആത്മപ്രശംസതന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പറയേണ്ടത് പറയുന്നത് ആത്മ പ്രശംസയല്ല. അറിയാവുന്നത് പറയുന്നത് അറിവിനെ സ്വയം കൊട്ടിഘോഷിക്കലായും വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൂട. അതുകൊണ്ട് അഭിമുഖം വരട്ടെ, ജിക്കു! സ്വാഗതം!

No comments: