ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Tuesday, November 9, 2010

ഹംസ ആലുങ്ങലിന്റെ ബ്ലോഗ്പോസ്റ്റിൽ ഇട്ട കമന്റ്

ഹംസ ആലുങ്ങലിന്റെ ബ്ലോഗ്പോസ്റ്റിൽ ഇട്ട കമന്റ്

പോസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഈ ലിങ്കുവഴിചെന്നാൽ ബൂലോകം ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം

ബ്ലോഗിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് കമന്റെഴുതാൻ കഴിയുന്നു. നന്ദി! റിപ്പോർട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്നതുതന്നെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങളായി നാട്ടിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്പോലെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ നിയമപാലകരൊക്കെ സ്വയം തീർക്കുന്ന പരിമിതികൾക്കുള്ളിലാണ്. നിയമങ്ങൾക്കുമുണ്ട് പരിമിതികൾ. മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ജീർണ്ണതകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ പ്രശ്നം പൂച്ചയ്ക്കാര് മണികെട്ടും എന്നതുതന്നെ! ഭരണാർത്ത് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുകയുമില്ല. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ജീർണ്ണതകൾ ബാ‍ധിച്ച അവർ അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ തല്പരർ. മനുഷ്യസ്നേഹികൾ ഇതുപോലെ റിപ്പോർട്ടുകാൾ എഴുതും. പ്രതികരിക്കും. നമ്മൾ കമന്റെഴുതും. സാധാരണമനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക! താങ്കൾ തൊഴിലിന്റെ ഇതു ചെയ്യുന്നു. നല്ല കാര്യം. മറ്റു മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർ ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധാലുക്കളും അല്ല. ഇവിടെ ഇതും ഇതിലപ്പുറവും നടക്കും. ആരുണ്ടിവിടെ ചോദിക്കാൻ?

രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ഇട്ട കമന്റ്

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ഈലിങ്കുവഴി ചെന്ന് ബൂലോകം ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം

നാണംകെട്ടും പണം നേടിയാൽ നാണക്കേടാ പണം മാറ്റിക്കൊള്ളും എന്നല്ലേ ചൊല്പ്രമാണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിനു പുറത്തും വിദേശത്തും ഒക്കെ അരുതാത്ത തൊഴിഉലുകൾ ചെയ്ത് സമ്പാദ്യങ്ങളുമായി നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയും പണമുണ്ടാക്കാൻ മിടുക്കുള്ളവർ എന്ന നിലയിൽ മാനിക്കപ്പേടുന്നു. നാട്ടിൽ ചില്ലറ കൂലിപ്പണിയും ചെയ്ത് തട്ടിമുട്ടി ജീവിക്കുന്നവരോട് സമൂഹത്തിനു പുച്ഛമാണ്. കാരണം അവർക്ക് വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങളില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തരം മനോഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം പണമുണ്ടാക്കാൻ എന്ത് മോശപ്പെട്ട പണിയും ചെയ്യാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തയ്യാറാകും. ഗൾഫിൽ പോയി ചാരായം വാറ്റി പണമുണ്ടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നവൻ ഇവിടെ മാന്യൻ. ഇവിടെ വയറ്റിപ്പിഴപ്പിനുവേണ്ടി ചാരായ ഷാപ്പിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളിയ്ക്ക് ഒരു മാന്യതയും ഇല്ല താനും. നമുടെ സമൂഹത്തെ ഇന്നും അടക്കിവാഴുന്നത് ധനദുർദ്ദേവത!

No comments: